فی الواقع

ازم بپرس تهوع یعنی چی ،

تا برات تکرار کنم که " تکرار "