فی الواقع

"همیشه تصمیم های جدی به دنبال پشیمونی های جدی تر گرفته میشن"