فی الواقع

+اگه بگم دیگه نمیخوام ببینمت، چه حسی بهت دست میده؟

_من گفتم ازت خوشم میاد. نگفتم عاشقتم!


 دیالوگ