فی الواقع

مینویسم که یادم نره.  مینویسم که یادم نره یه همچین شبی انگشت اشاره ب سمت خودم دراز کردم و طلبکارانه خودمو توبیخ کردم که بس کنم . بس کنم و دست بکشم.  یادم نره که " بس کنم" .