فی الواقع

ازم بپرس .

ازم بپرس چقدر دوست داری برگردی به اون روزا تا برات اشک بریزم و زار بزنم که منو برگردون . منو برگردون به همون روزا .

بعدش تو هم منو برگردون . خب؟