فی الواقع

حتی بهترین و برند ترین لباسای دنیا باید اندازت باشن تا بهت بیان و مال تو باشن .

تو ک میفهمی چی میگم؟