فی الواقع

من گاها غصه های بدی میخورم

غصه های خیلی بدی میخورم

بعد کم کم تو خودم حل میشم و تموم میشم و تموم غصه های بدم میمونن که عجیب شکل منن .