فی الواقع

آدما چه جوری گریه میکنن که غصه هاشون آب میشه؟

بهم بگو .

آخه اون غصه های بدی میخورد .

غصه های خیلی بدی میخورد .+طاقت و صبر و قرارم

 دلم و یار و دیارم