فی الواقع

نمیبینی؟

هر قدمی رو از موقعی که من اون بچه کوچیک رو پل بودم برداشتم به خاطر این بوده که بهت نزدیک شم...

+دیالوگ_memoirs of a Geisha


++++چیه این زندگی؟؟