فی الواقع

در کدام یک از روز های سال ،
برف
ب شدتی خواهد بارید
ک خاطراتمان را دفن کند؟