فی الواقع

شبکه ی تماشا جومونگ پخش میکنه و من هر بار که چشمم بهش میفته حالت تهوع تمام وجودمو میگیره. 

چون من دوست دارم برگردم به قبل ترام . این سریالم منو یاد همون دوره ی قبل ترام میندازه.