فی الواقع

کرم ابریشم که از پیله اش بیرون آید ، دیگر کرم نیست؛ پروانه است رحمان! 


+دیالوگ_کتاب قانون