فی الواقع

"زندگی گاهی مثل یه پتک رو سر ما میکوبه
 ولی،
 ما نباید <ایمانمون> رو از دست بدیم "

 +ما نباید ایمانمون رو از دست بدیم .
  ما نباید ایمانمون رو از دست بدیم .
  ما نباید ایمانمون رو از دست بدیم .
  ما نباید ایمانمون رو از دست بدیم .
  ما نباید ایمانمون رو از دست بدیم .
  ما نباید ایمانمون رو از دست بدیم.
  ما نباید ....
  .
  .
  .
  .
+پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به یقین به "دستاویزی استوار" ، که آن را گسستن نیست!! چنگ زده است.  و خدا شنوای بیناست .
      آیت الکرسی