فی الواقع

من از همه ی این آدما بریدم .

از همون وقتی که فهمیدم نمیشه بهشون واسه هیچی تکیه کرد بریدم .