فی الواقع

من هیچ شبی قبل خواب به تو فکر نمیکنم . اما تو توی تموم خوابام هستی  . به جور ثبت شده توی ناخودآگاه.  یه جوری که دوستش دارم . خیلی ام دوستش دارم .