فی الواقع

خدایا

ب حق همین صبحی که ظهر غم انگیزی را در پیش دارد،

تمام غم ها و ناراحتی ها و گرفتاری ها و مریضی ها و تمام اتفاق های ناخوشایندی که اتفاق افتادنشان حتمی ست،

از او بگیر و ب من بده .

من صبر و تحمل و طاقت کمی برای تحمل رنج ها دارم .اما راضی ام به تحمل تمامشان در حین آرامش او.