فی الواقع

یه سری مریضیا و دردا هست که مدل درمونش اینه که اول بدتر میشی ، بعد یهو خوب میشی . خیلی خوب میشی .

که حداقل میشه امید داشت به وسط درمون بودن . یه وقتی همه چی خوب میشه . یهو! خیلی خوب میشه ! زود خوب میشه!