فی الواقع

عمیقا احساس بزرگ شدن میکنم . چون بار ها اومدم حرف بزنم و بار ها حرفمو خوردم و به خودم اخطار دادم دیگه هرگز کسی رو تو غمات شریک نکن .

بزرک شدم نه؟ که قلبم پره از حرفایی که دوست داره همون جا دفنش کنه .