فی الواقع

ازم میپرسی چرا میخوای بمیری، ولی نمیبینی من زندگی نمیکنم؟

+دیالوگ

Camp X_Ray


+ازم میپرسی چرا میخوای بری، ولی نمیبینی که من خیلی وقته رفتم؟