فی الواقع

کاش میشد مثل یه عکس سه در چهار کهنه که گوشه ی یه آینه ی خاک گرفته س ، یه سری فکرا و عبور و مرورای مغزی و برشون داشت و پاره کرد و انداخت رفت .