فی الواقع

چند درصد التماس دعاها و محتاجیم به دعاهایی که به زبون میاد، واقعا تبدیل میشه به دعای از ته دل؟