فی الواقع

کلاه دوز : در باغ خاطره ها ، در کاخ رویا ها . اون جا جاییه که ما همدیگه رو خواهیم دید .

آلیس : ولی رویا واقعیت نیست.

کلاه دوز : کی میتونه فرقشون و تشخیص بده ؟


+دیالوگ

Alice through the looking glass