فی الواقع

آدم باید برای موندن بهونه داشته باشه

آدم باید برای موندن بهونه داشنه باشه

آدم باید برای موندن بهونه داشته باشه

آدم باید برای موندن بهونه داشته باشه

آدم باید برای موندن بهونه داشته باشه

.

.

.