فی الواقع

+هیچ وقت اون قلعه ی شیشه ای رو نساختیم

_نه، ولی اوقات خوبی رو صرف طراحیش کردیم

  The glass castle
میشه این فیلم و دید و با دیدن صحنه ی آخر فیلم ناباورانه بهش فکر کرد و اشک ریخت و  نگاه عمیقی به زندگی کرد .