فی الواقع

شاید یک سری برهه های زندگی مثل یه حفره ی خیلی کوچیک ولی اثر گذار از قفسه ی سینه مون رد میشه و قلبمون و هدف میگیره و ما رو بیمار میکنه . با هر یاد آوری هم قلبت تیر بکشه .

تو ب متعدد بودن این برهه ها و حفره های بیشتر فکر کن . به حفره حفره بودن یه قلب ماهیچه ای فکر کن . به تیر کشیدن های نیمه شبیه یه قلب ضعیف که همه ی حفره ها رو هدف گرفته . موفق تر از موفق . برهه ب برهه . حفره ب حفره. هدف ب هدف.