فی الواقع

من همون موقعی از به فاک رفتن این دنیا مطلع شدم که یه دختر بچه ده دوازده ساله وسط غسالخونه پشت سر یه جنازه راه میرفت و اشک میریخت و فریاد میزد که " مامانمه " .