فی الواقع

مگه دیگه کی ، واسه مادر آتنا ، میشه آتنا؟ چی میاد به دلش؟ چه جوری تحمل میکنه؟ کی میخواد جواب " ای کاش " گفتناش و بده ؟ جواب آه کشیدناش؟ یه اعدام کافیه؟ چیو برمیگردونه؟ آتنا برمیگرده؟ برمیگرده؟