فی الواقع

تو فکر  کن اخبار جنگ و بشنوی و ترس برت  داره و هر جای خیابونای این شهر که قدم برمیداری ترس بمب و خمپاره و موشک از دلت رد شه . بعد فردا که داری از خیابون رد میشی یه ماشین بومب بهت بخوره و تو تموم ترسات هم نصفه کاره بمونه .