فی الواقع

شاید تنها چیزی که باعث دلگرمی و منظم تر شدن تپش های این قلب میشه ، امید داشتن و ایمانیه که میشه به خدایی داشت که تموم لحظه های ما رو شاهده و حواسش هست و ما رو تنها نمیزاره . که ما رو رها نکرده و نمیکنه .