فی الواقع

کسی که بینایی را خلق کرده، یقینا بیناست!

یک کور نمیتواند هیچگاه بینایی را خلق کند. پس او تو را میبیند! از او کمک بخواه...

      الهی قمشه ایتو این روزایی که من با کابوس از خواب بیدار میشم ، تو این روزایی که تو از همه به من نزدیک تری ، تو این روزایی که ترس از دلم میگذره و دلم و گرم میکنم که تو هستی، تو این روزا، ترس و از دلم بردار و شفای تموم مریضیا باش . باشه؟