فی الواقع

چند روز پیش بهم گفته بود میخواد بره حرم . بهش گفته بودم برام دعا کنه و ازش خواسته بودم یه جمله رو از طرف من نقل قول کنه . امروز قبل رفتنش برام فرستاده بود که میخوام برم و اون جمله رو هم میگم .

هی میرم تو پروفایلش و دلم میخواد تایپ کنم که خب ؟ جوابی داد؟ جوابم و چی داد؟ چی گفت ؟ بعد به خودم میام و به خودم میگم صبر کن، جواب میده...جواب میده...


+همه اسمت رو از حفظن؛

 نگاه کن!

 چه جوری اسمتو تکرار کردم...