فی الواقع

قول داده بودم عوض شم
        ولی هیچ فرقی نکردم با قبلنم
هیچ فرقی نکردم
هنوز همون آدمم


"بگو یادته،wantons"