فی الواقع

یکی باید بیاد دستشو بزاره رو شونه مو بهم بگه هی رفیق!چیکار داری میکنی؟ با خودت؟ با زندگیت؟