فی الواقع

کیمی: پس چرا این کار و قبول کردی؟

ادوارد :به خاطر اینکه تو ازم خواستی ...


+دیالوگ
Edward scissorhands

هر چند که اینجا سایت فیلم و سریال و معرفی فیلم نیست .

اما از دعاهایی که میشه کرد اینه که هیچ وقت تو زمان بدی و تو حال بدی قفل هیچ چی نشید . قفل بازی یه بازیگر نشید که بشینید اول و آخر فیلماش و دربیارید و دلتون بخواد همشو ببینید. که محو بشید تو تک تک سکانسایی که بازی میکنه و از بازی فوق العادش حیرت کنید .

من هنوزم واسم سواله که تو چه جوری میتونی؟؟