فی الواقع

دیگه کدوم مادر بارداری میتونه اسم دخترش و آتنا انتخاب کنه؟ بنیتا انتخاب کنه؟ تو فکر میکنی بتونه؟ دلش بیاد؟ مگه کی از قلب مادرا خبر داره...