فی الواقع

مثلا آگهی میکردیم به یک شانه ی پرمعرفت جهت مگوهای حناق شده نیازمندیم.  بعد کسی پیدا میشد که راه حل ها را پیدا میکرد و با حوصله برایت میچید و میان تمام این بی راهه ها ، تو را به راه درست تر سوق میداد .