فی الواقع

اسمش و میزارم فاتحه ی آرزوها رو خوندن و میشینم واسه اتفاق نیفتادنش تو این روزا دعا میکنم .